BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN LÂM HOA
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền - Tổ 47 - Phường Kỳ Bá - TP Thái Bình - Thái Bình
Điện thoại: 0363.848.848 ; Fax: 0363.848.849
   Liên kết website
   Thống kê lượt truy cập
  Số người Online: 3
  Số lượt truy cập: 82661
Trang chủ >> Giới thiệu chung

      B?NH VIÊN ÐA KHOA LÂM HOA

Ti?n thân là d?ch v? khám ch?a b?nh Lâm Hoa, B?nh vi?n Ða Khoa Tu nhân Lâm Hoa du?c chính th?c thành l?p vào ngày 1 tháng 10 nam 2007. Tr?i qua hon m?t nam ho?t d?ng, b?nh vi?n dã tr? thành don v? y t? tu nhân duy nh?t c?a t?nh Thái Bình du?c vinh d? dón nh?n b?ng khen “vì thành tích xu?t s?c th?c hi?n nhi?m v?, k? ho?ch y t? nam 2008”, và nh?n cúp vàng “ Vì s?c kho? ngu?i Vi?t nam 2009” c?a B? Y T?.
 
B?nh vi?n Ða Khoa Lâm Hoa là cánh chim d?u dàn c?a t?nh Thái Bình trong linh vuc y t? tu nhân, cung c?p các d?ch v? khám ch?a b?nh ch?t lu?ng cao cho các d?i tu?ng khám ch?a b?nh b?o hi?m, khám ch?a b?nh t? nguy?n và c?p gi?y ch?ng nh?n s?c kho? cho ngu?i Vi?t Nam. M?i tháng, B?nh vi?n ti?p dón g?n m?t v?n lu?t b?nh nhân d?n khám ch?a b?nh.

(T? c?p nh?t n?i dung)


Chi tiết

Tin tức bệnh viện
T? l? ngu?i ch?t vì thu?c lá nhi?u hon TNGT và d?i d?ch AIDS

(Dân trí) - T?i Vi?t Nam khói thu?c “gi?t” kho?ng 40.000 ngu?i m?i nam. So v?i s? ca t? vong do HIV/AIDS là 48.000 ca k? t? ca nhi?m HIV/AIDS d?u tiên (nam 1992), hay so v?i TNGT, m?i nam 13-14.000 ca t? vong, thì s? ngu?i ch?t do khói thu?c gây ra kh?ng khi?p hon r?t nhi?u.Không ch?t d?t ng?t nhu tai n?n giao thông, không ám ?nh, bàng hoàng nhu ngu?i b?nh khi phát hi?n nhi?m HIV/AIDS, ngu?i hút thu?c lá v?n d?ng dung, vì hon 7000 ch?t d?c không hi?n h?u tru?c m?t h?. Th? nhung, 7000 ch?t d?c này còn kinh kh?ng hon c? d?i d?ch AIDS và TNGT, vì nó âm th?m t?n công vào co th? và m?i nam cu?p di sinh m?ng c?a 40.000 ngu?i Vi?


Chi tiết

Bài viết chuyên môn
Al-Qaeda âm muu t?n công du?ng s?t M? dúng d?p k? ni?m 11/9
(Dân trí) - Các d? li?u máy tính b? thu gi? trong chi?n d?ch d?t kích vào noi ?n náu cu?i cùng c?a Osama bin Laden cho th?y al-Qaeda dã lên k? ho?ch m?t v? t?n công “ngo?n m?c” vào h? th?ng du?ng s?t M? dúng d?p k? ni?m 10 nam s? ki?n 11/9.

Chi tiết

   Thông tin mới
Kh?c ph?c ch?ng d? m? hôi ngày nóng (11/05/2011 )
Kh?c ph?c ch?ng d? m? hôi ngày nóng (11/05/2011 )
Kh?c ph?c ch?ng d? m? hôi ngày nóng (11/05/2011 )
Al-Qaeda âm muu t?n công du?ng s?t M? dúng d?p k? ni?m 11/9 (06/05/2011 )
Al-Qaeda âm muu t?n công du?ng s?t M? dúng d?p k? ni?m 11/9 (06/05/2011 )
  Hình ảnh bệnh viện
  Phòng khám Đa Khoa Lâm Hoa 204 Lý Bôn
  Phòng khám Đa Khoa Lâm Hoa Hưng Hà
  Phòng khám Đa Khoa Lâm Hoa Tiền Hải
  Đường dây nóng
    Bác sỹ chuyên khoa 1:   Nguyễn Văn Thịnh: 0913 541 751

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN LÂM HOA
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền -Tổ 47- Phường Kỳ Bá- TP Thái Bình- Thái Bình
Tel: 036.3848.848   ; Fax: 036.3848.849   
Được thiết kế bởi  Phòng phần mềm Công ty Thái Việt